Regulamin dla płatności online

REGULANIM DLA PŁATNOŚCI ON-LINE

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Komandor Spółkę Akcyjną z siedzibą w Radomiu.

 2. Komandor S.A. prowadzi sprzedaż oferowanych przez siebie systemów wyposażenia wnętrz na podstawie pisemnej oferty przedstawionej klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Kontakt ze Sklepem Internetowym oraz składanie zamówień możliwe są przez 5 dni w tygodniu w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-16.00, elektronicznie na adres: komandor@komandor.pl.

 4. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko po wysłaniu zapytania na adres sklepu i otrzymaniu informacji potrzebnych do wybrania zamawianego towaru a następnie otrzymania proformy od sprzedającego.

5. Proforma będzie zawierać w szczególności opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów. Do dokonania zakupów niezbędny jest adres poczty elektronicznej e-mail kupującego.

6. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia i realizacji Zamówienia.

7. Dostawa Towarów odbywa się odpłatnie na koszt klienta. Koszt dostawy zamówionych produktów zawierają się w kwocie od 200 zł. do 9000 zł.  i  jest zależny od gabarytu przysyłki i kraju dostawy. Koszt jest ustalany indywidualnie po otrzymaniu zapytania od klienta.

8. Ceny Towarów podawane w EUR lub PLN. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

9. Sprzedający wymaga dokonania przedpłaty w całości przed wysyłką towaru.

10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: przelew tradycyjny lub  płatności za pomocą kart płatniczych poprzez zewnętrzny system płatności Axepta BNP Paribas, dostarczany przez BNP Paribas Bank Polska S.A.”

11. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy towaru: a) przesyłka kurierska, b) z wykorzystaniem transportu przewoźnika.

12. Termin dostawy Towaru do Klienta jest zależny od miejsca dostawy. Towar zostanie wysłany w ciągu 14 dni od zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Sprzedawcy.

13. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

14. Na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru może bez podania przyczyny odstąpić od umowy, tj. zrezygnować z zakupu zamówionego Towaru, z zastrzeżeniem wyjątku w pkt. 15.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

16. Konsument, który zdecydowany jest na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres: Komandor S.A. ul. Potkanowska 50, 26-600 Radom.

17. Odstępując od umowy bez podania przyczyny Konsument zobowiązany jest do zwrotu zamówionych Towarów w stanie niezmienionym, na adres: Komandor S.A., ul. Potkanowska 50, 26- 600 Radom w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania). W przypadku odstąpienia od umowy, taką umowę uważa się za niezawartą, a świadczenia poniesione w ramach umowy należy zwrócić.

18. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

19. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

20. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad oraz odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów.

23. Zgłoszenia reklamacyjne w postaci wypełnionego formularza reklamacji należy składać na adres: Komandor S.A., ul. Potkanowska 50, 26-600 Radom.

24. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) wysuwanych roszczeniach w ramach rękojmi (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

25. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć Towar będący przedmiotem reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

26. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

27. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

28. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę.

29. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

30. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

31. Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, o którym mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich ( Dz.U. z dnia 9 listopada 2016 r., poz. 1823).

32. Komandor S.A. jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży Towaru, pod warunkiem przedstawienia przez Klienta dowodu zakupu (faktura lub paragon). Gwarancja obejmuje wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Gwarancja nie obejmuje w szczególności uszkodzeń mechanicznych i wad będących skutkiem nieprawidłowego montażu.

33. Podczas dokonywania zakupów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę na potrzeby związane z realizacją składanego zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi złożenie Zamówienia.

34. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą będącym Administratorem, w formie pisemnej na adres: Komandor S.A., ul. Potkanowska 50, 26-600 Radom 3. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Sprzedawca będący Administratorem może dokonywać przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, jej rozliczenia, a także danych dopuszczonych do procesu przetwarzania poprzez odrębne ustawy.

35. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

37. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

38. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Komandor S.A. z siedzibą w Radomiu wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  pod numerem KRS 0000085569, REGON: 690333483